پاییز 1383 - جواهر ده

1 comments:

جیرجیرک said...

عکس قشنگی است.سبز،شفاف و تمییز. و دقیقا حس یه روز بارونی را منتقل میکنه.